BAŞVURU

2019 Başvuru

Başvurmadan önce mutlaka okuyunuz!

Katılım, "Başvuru" ve "Proje Yükleme" olarak 2 aşamadan oluşacaktır. Aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurup kaydını tamamlayan adaylarımıza, sistem tarafından otomatik oluşturulan ve daha sonra sisteme giriş ve projelerin yüklenmesi için gerekli olan bir RUMUZ KODU, adayın bırakmış olduğu mail adresine gönderilecektir.

Bir sonraki aşama ise projelerinizi yükleme aşamasıdır. Projelerinizi, Yurtbay Seramik'in sosyal medya hesaplarından ve dogadansanatasentasarla.com sitesinde duyurulacak olan tarihten itibaren yüklemeye başlayabileceksiniz.

Başvurunuzu tamamladığınızda, doldurmuş olduğunuz formun hemen altında "Başvuru Şartnamesi" PDF dosyası yer alacaktır. Bu dosyayı bilgisayarınıza indirip detayları görebilirsiniz.

* İnternet tarayıcınızı kapattığınızda dosyayı tekrar göremeyeceksiniz. Bu nedenle şartnameyi bilgisayarınıza indirdiğinizden emin olunuz.
* Şartname, bilgisayarınıza ya da mobil aygıtınıza otomatik olarak da inecektir.

BAŞVURU FORMU


Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanmasi, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin bilgilendirme metnini okudum ve kabul ediyorum.
KVKK bilgilendirme metnini okumak için lütfen tıklayınız.

YURTBAY SERAMİK
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Yarışmacı ……………………………….,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.
1. Kişisel veri nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, banka hesap bilgileriniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, eğitim durumunuz, öğrenim gördüğünüz eğitim kurumları, mesleğiniz, video kayıtlarında yer alan fiziki görüntünüz, tarafınızın teşhis edilebileceği ses kayıtlarınız gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.
2. Özel nitelikli veri nedir?
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?
Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.


Veri Kategorisi

Veri Türleri

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti.

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

Eğitim Verisi

Okul, fakülte, bölüm, sınıf, öğrenim durumu, öğrenim görülen kurumlar

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri

Görsel ve İşitsel veri

Şirketi ziyaret durumunda güvenlik amacıyla temin edilen veya fuar alanı, toplantı, tören vb. yerlerde elde edilen fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları.

4. Veri sorumlusu kimdir?
Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Yurtbay Seramik şirketi tarafından organize edilen yarışmaya katılımınız sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, Mersis numaralı ve Hasanpaşa Mah. Lavanta sok. No: 2 Kadıköy-İstanbul  Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.
5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?
Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, yarışmaya katılım sürecinde sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler fiziken bulundurulduğu dosyalarda ve/veya elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. Firmamız, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.
6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?
Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, sözleşme ile firmamıza tanınan hakların devamı süresince ve azami süre ile muhafaza edilecektir.
7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?
Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?
Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.
9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?
Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Tacir olarak meşru amaçlar doğrultusunda birtakım kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamız kaçınılmazdır. Örneğin; Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, İcra Müdürlüklerinden gönderilen 89/1 vs. talimatlara cevap verilmesi, Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan yasal bildirimlerinin yapılması, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yarışma, ödül töreni gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, seyahat ve konaklama imkanlarının sağlanabilmesi gibi durumlarda birtakım kişisel verilerinizi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabiliriz. Kutlama, toplantı, tören, sergi vb. etkinliklerde elde edilen görüntülerin sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde kullanılması gibi haller de söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde, yasal zorunluluk teşkil etmediği sürece, kişisel verilerinizin paylaşılmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, işbu kişisel verileriniz bahsedilen şekilde kullanılmayacaktır.
Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?
Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.
Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.
11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye ………………………… adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.
YURTBAY SERAMİK
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından, tarafıma ait kişisel verilerin, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, mevzuatın açıkça izin verdiği veya yükümlülük altına soktuğu durumlarda ve Bilgilendirme Metni’nde özel olarak belirtilen hallerde saklanmak, kullanılmak ve paylaşılmak üzere işlenmesine, azami sürelerle ve tarafımca kişisel verilerimin yok edilmesi yönünde açıklayacağım irade beyanına dek muhafaza edilmesine, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişi ve kurumlarla paylaşılmasına açıkça onay veririm.

logo